Holdbart valg

Holdbarhet – en ansvarsfull bedrift

Vår miljøpolicy som en del av Bergman & Beving-konsernet uttrykker en vilje til at vi skal ta vår del av ansvaret for å vise hensyn til miljøet og medvirke til en bærekraftig utvikling. Miljøarbeidet skal bedrives innenfor rammen for konsernets forretningsidé og være godt integrert i det operative arbeidet. Med høy kompetanse hos medarbeidere og ved å kontinuerlig utvikle konsernets kunnskap om miljøeffekter kan en helhetlig tilnærming søkes på miljøspørsmål.

FN’s globale holdbarhetsmål

Vi har analysert hvordan FN’s globale holdbarhetsmål Agenda 2030 kan kobles til vår virksomhet og har identifisert hvilke av de globale holdbarhetsmålene som er mest relevante for konsernet og våre identifiserte fokusområder for arbeider med økt holdbarhet. Vår bedriftsledelse har valgt likestilling, anstendige arbeidsvilkår og økonomisk tilvekst, holdbart forbruk og produksjon samt bekjempe klimaforandringen som de mest relevante holdbarhetsmålene ut ifra FN’s definisjon.

Gender Equality: Vi er i en mannsdominert bransje og kan derfor gjøre en stor forskjell i forhold til mangfold og likestilling.
Decent work and economic growth: Vår virksomhet og produkter bidrar til bra arbeidsvilkår og økonomisk tilvekst.
Climate action: Klimat er en av vår tids store vitale spørsmål. Gjennom smarte transporter og energiløsninger kan du redusere belastningen din drastisk.
Responsible consumption and production:Vår produksjon påvirker miljøet negativt. Gjennom aktivt arbeide i kravstilling og produktutvikling du minske den påvirkningen.

Våre fokusområder

For å nå det strategiske målet å tilby verktøy og forbruksmateriell for et holdbart og sikkert miljø er følgende rammeverk satt opp.

Fokusområder for tiltak og Målformulering

Medarbeidere: Utvikle medarbeidere. Medarbeiders trivsel er viktig og alle skal ha det bra på jobb. Arbeidsmiljø med høyest mulig sikkerhet. Medarbeiders kompetanseutvikling er viktig for en lønnsom tilvekst.
Holdbar verdikjede: Ansvarsfulle innkjøp som følger konsernets verdier gjennom etikk, menneskelige rettigheter, forbud mot barn og tvangsarbeide samt rettferdige arbeidsvilkår.
Materialer og avfall: Gjenvinning og/eller gjenbruk av materialer og råvarehåndtering. Ressurseffektivitet og sirkulær materialhåndtering.
Likestilling og mangfold: Et inkluderende arbeidsmiljø der ulikheter respekteres og der alt personale har like muligheter. Mangfold beriker.
Produktportefølje: Kundene skal kunne velge holdbare og sikre produkter. Innovativ produktutvikling virker for holdbar produktportefølje med konstruksjon, materialvalg, produksjon og bruk. Produkter er sikre å bruke og er korrekt merket.
Miljø:Minimere utslipp ved transport samt øke andelen fornybar energi i arbeidslokaler.

Kontakt ved holdbarhetsspørsmål

Har du spørsmål om holdbarhetsarbeide til Luna Norge AS kan du kontakte Morten Veiteberg, Luna AB, tel +47 95 08 55 02, morten.veiteberg@luna.no